เงื่อนไขการใช้บริการ


เงื่อนไขการใช้บริการ NewCargo


1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่รับขนส่งสินค้าที่มีด้านใดด้านหนึ่ง(กว้าง ยาว สูง)ต่ำกว่า 30 เซ็นติเมตร เพื่อป้องกันการสูญหาย - ยกเว้นกรณีเป็นตัวอย่างสินค้าให้แจ้งพนักงาน

2. หากค่าขนส่งมากกว่า 5,000 บาท บริษัทส่งสินค้าฟรีภายในกรุงเทพ หากไม่ถึง5,000บาท ทางบริษัทคิดค่าจัดส่ง ตั้งแต่ 500 - 1000 บาท หรือ ตามระยะทางสำหรับต่างจังหวัด – ปริมณฑล (ลูกค้าสามารถเลือกให้จัดส่งผ่านขนส่งภายในประเทศอื่นๆได้ เช่น, LALAMOVE โดยทางลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)

     2.1. ลูกค้าสามารถรวบรวมของให้ส่งทีเดียวได้ หากเกิน 5000 บาท ทางบริษัทไม่คิดค่าจัดส่ง โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าต้องไม่พักที่โกดังไทยนานเกิน 7 วัน นับตั้งแต่แจ้งลูกค้า

3. สำหรับกรณีสินค้าแตกหักได้ง่าย ในกรณีที่บรรจุหีบห่อไม่แข็งแรง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบหากสินค้าเสียหาย กรณีลูกค้าต้องการให้ทางโกดังจีนตีลังไม้ กรุณาแจ้งก่อนจัดส่ง และมีค่าใช้จ่าย

4. ผู้รับสินค้าต้องชำระค่าขนส่งให้เรียบร้อยก่อนการจัดส่ง และหลังจากชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-2วันทำการ

5. ทางบริษัทรับฝากสินค้าได้ไม่เกิน 7 วัน หลังจากถึงโกดังไทย หลังจากนั้นจะมีการเก็บค่าฝากสินค้า ชิ้นละ 50บาทต่อวัน

6. เนื่องจากบริษัทคิดค่าขนส่งตามประเภทสินค้า หากมีการเปลี่ยนประเภทสินค้า ทางบริษัทจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนราคาเช่นกัน

7. หากสินค้ามีปัญหาจากการขนส่ง บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามนโยบาย (ไม่เกินค่าขนส่งและไม่เกินค่าสินค้าจริง) ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเรื่องภายใน3วันเท่านั้น

8. ลูกค้าต้องระบุรหัสลูกค้าให้ชัดเจน พร้อมช่องทางการส่ง (EK= รถ/ SEA=เรือ)

9. ระยะเวลาในการจัดส่ง 4-6 วัน (เป็นระยะเวลาเฉลี่ย) นับวันที่รับสินค้าเข้าโกดังจีนเป็นวันที่ 1

10. กรณีส่งลูกค้าไม่รับสินค้าเกิน 90 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ทราบ เนื่องจากโกดังมีพื้นที่จำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำสินค้าไปบริจาค

 

Visitors: 328,782